ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

แรม 2 ค่ำ เดือน 3
วันอธิบดีวันอุบาทว์วันจม
 • 1

  ทลิทโท : มฆา

  06:46 - 13:56
  จักขุมายา -2กนกนารี -1

 • 2

  มหัทธโน : บุรพผลคุณี

  13:56 - 06:44 (8/2/2566)
  จักขุมายา -1กนกนารี -2