ฤกษ์ลงเสาเอง 2566

Array

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา 2กนกนารี 1
วันธงชัยดิถีเรียงหมอน

Array

แรม 5 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา 2กนกนารี 0
วันธงชัย

Array

แรม 14 ค่ำ เดือน 2

จักขุมายา 3กนกนารี -2
ดิถีเรียงหมอนสงฆ์ 14

Array

ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3

จักขุมายา -2กนกนารี -2
วันฟูดิถี อำมฤคโชค

Array

ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 3

จักขุมายา 3กนกนารี 1

Array

แรม 5 ค่ำ เดือน 3

จักขุมายา 3กนกนารี 0
วันลอย

Array

แรม 11 ค่ำ เดือน 3

จักขุมายา 0กนกนารี -2
วันโลกาวินาศ

Array

แรม 13 ค่ำ เดือน 3

จักขุมายา 1กนกนารี -1

Array

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา -2กนกนารี -2
ดิถีเรียงหมอน

Array

ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา 3กนกนารี 1
วันฟู

Array

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา 3กนกนารี 1
วันฟู

Array

แรม 3 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา 0กนกนารี 0
วันโลกาวินาศ

Array

แรม 10 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา 0กนกนารี -2
วันโลกาวินาศดิถีเรียงหมอน

Array

แรม 11 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา -2กนกนารี 1
ดิถี สิทธิโชค

Array

แรม 12 ค่ำ เดือน 4

จักขุมายา 1กนกนารี -1
วันลอย

Array

ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา 2กนกนารี -2
ดิถี สิทธิโชค

Array

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา 3กนกนารี 1
ดิถีเรียงหมอน

Array

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา 4กนกนารี -1
วันธงชัย

Array

แรม 7 ค่ำ เดือน 5

จักขุมายา 4กนกนารี -2
วันธงชัย

Array

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา 4กนกนารี -2
วันธงชัย

Array

ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา 0กนกนารี 0
วันจมดิถี สิทธิโชค

Array

ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา 3กนกนารี 1
ดิถี มหาสิทธิโชค

Array

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา 4กนกนารี -1
วันอธิบดีสงฆ์ 14

Array

แรม 7 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา 2กนกนารี 1
ดิถี มหาสิทธิโชค

Array

แรม 14 ค่ำ เดือน 6

จักขุมายา 3กนกนารี 1
ดิถีเรียงหมอนสงฆ์ 14

Array

ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา 0กนกนารี 0

Array

แรม 11 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา 0กนกนารี 1
วันอธิบดี

Array

แรม 13 ค่ำ เดือน 7

จักขุมายา 1กนกนารี -2
วันโลกาวินาศ

Array

ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา -2กนกนารี 1

Array

แรม 1 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา -2กนกนารี 0

Array

แรม 4 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา 2กนกนารี 1
ดิถี อำมฤคโชคดิถีเรียงหมอน

Array

แรม 10 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา 0กนกนารี 1
วันอธิบดีดิถี สิทธิโชคดิถีเรียงหมอน

Array

แรม 11 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา -2กนกนารี -2

Array

แรม 12 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา 1กนกนารี -2
วันโลกาวินาศวันลอย

Array

ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา 1กนกนารี 0
วันโลกาวินาศวันลอย

Array

ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา 4กนกนารี -1
วันธงชัยดิถี อำมฤคโชค

Array

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา -2กนกนารี 1
ดิถีเรียงหมอน

Array

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา 2กนกนารี 0
วันฟูดิถีเรียงหมอน

Array

ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา -2กนกนารี 0
สงฆ์ 14

Array

แรม 1 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา -1กนกนารี 0
วันอธิบดี

Array

แรม 9 ค่ำ เดือน 8

จักขุมายา -2กนกนารี -2
ดิถี สิทธิโชค

Array

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา -1กนกนารี -2
วันธงชัยวันลอย

Array

ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา 2กนกนารี 0
ดิถี สิทธิโชค

Array

ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา 0กนกนารี -1
วันฟูดิถี มหาสิทธิโชค

Array

แรม 6 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา 2กนกนารี 1
วันอธิบดีวันจม

Array

แรม 7 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา -2กนกนารี -2
ดิถี มหาสิทธิโชค

Array

แรม 13 ค่ำ เดือน 9

จักขุมายา 2กนกนารี 0
วันอธิบดีวันจม

Array

ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 3กนกนารี 0
วันโลกาวินาศดิถี อำมฤคโชค

Array

ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา -1กนกนารี -2
วันธงชัย

Array

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 2กนกนารี 1
วันลอย

Array

แรม 2 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา -2กนกนารี -2
วันลอย

Array

แรม 3 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 1กนกนารี -2
ดิถี อำมฤคโชค

Array

แรม 5 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 2กนกนารี 1
วันอธิบดี

Array

แรม 12 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 2กนกนารี 0
วันอธิบดี

Array

แรม 13 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา -2กนกนารี 1
วันจม

Array

แรม 14 ค่ำ เดือน 10

จักขุมายา 3กนกนารี 0
วันโลกาวินาศดิถีเรียงหมอนสงฆ์ 14

Array

ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา 3กนกนารี -2
วันโลกาวินาศวันจม

Array

ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา 4กนกนารี 0
ดิถี อำมฤคโชค

Array

ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา 0กนกนารี -1
วันลอย

Array

แรม 1 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา 3กนกนารี 1
วันลอย

Array

แรม 11 ค่ำ เดือน 11

จักขุมายา 0กนกนารี 0

Array

ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 12

จักขุมายา 0กนกนารี -2
วันฟูดิถี อำมฤคโชค

Array

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12

จักขุมายา 4กนกนารี 0
ดิถีเรียงหมอน

Array

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 12

จักขุมายา 2กนกนารี -2
วันธงชัยวันจมดิถีเรียงหมอน

Array

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

จักขุมายา 3กนกนารี 1

Array

แรม 7 ค่ำ เดือน 12

จักขุมายา 3กนกนารี 1

Array

ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 1

จักขุมายา 1กนกนารี -1
วันธงชัยดิถี สิทธิโชค

Array

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 1

จักขุมายา 3กนกนารี 1
ดิถีเรียงหมอน